Stanovy BKS

Klub chovateľov čistokrvných psov- Bichon klub Slovensko

 1. NÁZOV : Klub chovateľov čistokrvných psov – Bichon klub Slovensko
 2. CIEĽ KLUBU: je starať sa o rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov. Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým k životnému prostrediu a prírode. Vytvára v rámci svojich možností najoptimálnejšie podmienky pre rozvoj kynologických aktivít mládeže. Podieľa sa na organizovaní  vzdelávacej, edičnej a publikačnej činnosti a popularizácii kynológie.

Napomáha rozvoju chovu čistokrvných plemien psov. Jedným z jej hlavných aktivít je zlepšenie genofondu , zdravia a povahových vlastností psov pri dodržiavaní stanov.

Klub nezastrešuje plemeno, ktoré už zastrešuje SKJ a zastrešuje nové plemená len na základe súhlasu SKJ.
Klub je zastrešený v FCI prostredníctvom UKK.

 1. SÍDLO KLUBU: Bichon klub Slovensko, Maďarská 5, 04013 Košice

   Adresa 1. Predsedu a štatutára klubu: Patricia Danková MVDr., Maďarská 5, 04013 Košice
Adresa 2.štatutára klubu: Anna Harsányiová, Vtáčej záhrady 23, 94504 Komárno

 1. PÔSOBNOSŤ : územie Slovenskej republiky
 2. ČLENSTVO: 

a. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať občan, ktorý súhlasí so stanovami a chce sa podľa nich podieľať na činnosti klubu. Do klubu prijíma členov výbor bez diskriminácie. Riadnym členom BKS sa môže stať každý občan SR starší 18 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a úlohami BKS.

 1. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných organizácií so psami, alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazu pôvodu.
 2. Členstvo v klube vzniká schválením prihlášky výborom klubu a zaplatením členského a zápisného príspevku.
 3. Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontakt- pre vnútorné potreby  administratívu klubu a dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči strešnej organizácii- UKK
 4. Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.
 5. Členstvo môže byť asociované, riadne a čestné.

5.1.      Členstvo Asociované:

 • Asociovaným členom BKS sa môže stať osoby staršie ako 15 rokov, ktoré vlastnia psa s pp a chcú sa stať riadnymi členmi BKS ako aj osoby ktoré nevlastnia psa, alebo vlastnia psa bez PP a nemôžu sa teda stať riadnym členom BKS. Asociovaným členom sa stáva záujemca, ktorý si podá prihlášku, zaplatí zápisný a členský príspevok.
 • O prijatí asociovaného člena rozhoduje výbor BKS. V prípade neprijatia sa môže záujemca do 15 dní odvolať na členskú schôdzu.
 • Asociovaní členovia majú právo sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.
 • Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.
 • Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemien zastrešených pod BKS.
 • Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou , alebo výborom klubu.
 • Po troch rokoch Asociovaného členstva a splnení nižšie uvedených podmienok, môže členská schôdza , alebo výročná členská schôdza schváliť asociovaného člena za riadneho člena BKS.
 • Členstvo riadne:
 • Riadnymi členmi sú tí členovia BKS, ktorí sa nimi stali do r. 2013. Riadnym členom BKS sa môže stať každý občan SR starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a úlohami BKS.
 • Riadnym členom sa od roku 2013 môže stať len asociovaný člen, po troch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok
   – každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom BKS.
   – dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku BKS
 • riadni členovia majú právo hlasovať , voliť a byť volení do orgánov .
 • riadni členovia platia ročne členský príspevok, výšku ktorého určí výročná členská schôdza, členská schôdza, alebo výbor klubu. Termín zaplatenia členského príspevku je hneď po prijatí za člena klubu, alebo ak je občan už členom klubu , tak do 28. Februára za každý ďalší rok.
 • Členstvo čestné
  • Čestným členom môže byť fyzická, alebo právnická osoba u nás i v zahraničí , ktorá má mimoriadne zásluhy o rozvoj čistokrvných plemien, ktoré zastrešuje BKS. O udelení čestného členstva rozhoduje členská, alebo výročná členská schôdza na návrh výboru klubu.
  • Čestní členovia po prijatí ČS za čestných členov neplatia členský príspevok.
 • Práva členov
  • Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu
  • Predkladať návrhy v odborných otázkach
  • Obracať sa s otázkami na orgány klubu
  • Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu
  • Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu
 • Povinnosti členov
 • Zaplatiť členský príspevok do 28. Februára kalendárneho roku
 • Dodržiavať stanovy klubu a Stanovy UKK a SKJ
 • Dodržiavať chovateľský zápisný a bonitačný poriadok UKK a SKJ
 • V zmysle stanov FCI sa neumožňuje členstvo chovateľom spolupracujúcimi s obchodníkmi a priekupníkmi so psami a obchodníkom a priekupníkom so psami.
 • Zánik členstva v klube
 • Dobrovoľným písomným odhlásením
 • Nezaplatením členského do 28.februára kalendárneho roku.
 • Vylúčením z klubu , o ktorom rozhoduje výbor klubu. Za hrubé porušenie stanov, predpisov uznesení a predpisov klubu, alebo strešných organizácií.
 • Vylúčením člena za opakované porušovanie členskej disciplíny, stanov, uznesení a predpisov klubu, alebo strešných organizácií.
 • Úmrtím
 • V prípade zániku členstva bodom 5.6.1. a 5.6.2. ak sa bývalý riadny člen rozhodne stať znovu členom BKS do jednoho kalendárneho roka, o jeho znovuprijatí za riadneho člena rozhoduje členská, alebo výročná členská schôdza. V prípade ak členská schôdza nerozhodne o znovu prijatí za riadneho člena, alebo v prípade prerušenia členstva v dobe dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou trojročnou čakacou dobou tri roky.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
 • Práva riadnych a čestných členov
  • Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov klubu, rozhodovať o dianí v klube
  • Predkladať návrhy v odborných otázkach
  • Obracať sa s otázkami na orgány klubu
  • Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu
  • Zúčastňovať sa na všetkých akciách a aktivitách klubu
  • Využívať chovateľský servis klubu
 • Práva asociovaných členov
  • Predkladať návrhy v odborných otázkach
  • Obracať sa s otázkami na orgány klubu
  • Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu
  • Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu
  • Využívať chovateľský servis klubu
 • Povinnosti všetkých členov klubu
  • Včas zaplatiť členský príspevok – do 28. Február v roku
  • Dodržiavať stanovy klubu a strešnej organizácie
  • Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu i strešnej organizácie
  • V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávaťčo najlepšie v prospech klubu
 1. ORGÁNY KLUBU
 1. Výročná členská schôdza
 2. Členská schôdza
 3. Výbor klubu
 4. Revízna komisia 
 • Výročná členská schôdza 
 • Výročná členská schôdza sa zvoláva raz za štyri roky a je tvorená všetkými prítomnými členmi BKS. Výbor klubu rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred – elektronickou poštou. Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva vtedy ak je to potrebné výborom klubu, alebo ak o to požiada aspoň 30% riadnych členov klubu.
 • Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba poslať písomne elektronickou poštou najneskôr 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré budú prednesené ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 • Hlasovacie právo majú iba riadni a čestní členovia klubu.
 • Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, podpredseda, prípadne tajomník.
 • Výročná členská schôdza a členská schôdza je uznášania schopná za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu.
 •  

Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí

    -Prerokovať a spracovať výročnú správu výboru klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti   

    a hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu.

    – Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu

    –  Schvaľuje mení a dopĺňa stanovy klubu

    – Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru klubu.

    – Voliť 5-7 členný výbor a 3 člennú revíznu komisiu.

    – Prijímať riadnych členov klubu .

    – Uznášať sa o zániku klubu. 

 • Členská schôdza klubu 

    –  Je najvyšším orgánom klubu.

    – na jej začiatku si členovia zvolia zapisovateľa zápisnice a overovateľa zápisnice.

    –  Schvaľuje mení a dopĺňa stanovy klubu

    – Schvaľuje vznik  a zánik klubu

    – Volí 5-7 členný výbor a 3 člennú revíznu komisiu a chovateľskú komisiu

    – Prerokováva správu o činnosti a hospodárení klubu.

      A do jej právomocí patria všetky otázky , ktoré si vyhradí. Členská schôdza sa zvoláva raz za jeden rok. Výbor klubu vyvesí oznam pre členov klubu s presným programom rokovania 14 dní vopred na hlavnú stránku klubu . Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva vtedy , ak o to požiada písomnou formou aspoň 30% členov klubu, alebo ju zvolá v prípade potreby výbor klubu. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne aspoň 7 dní vopred. O návrhoch ktoré sú prednesené na schôdzi ústne sa bude hovoriť len vtedy, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov.

Hlasovacie právo majú iba riadni a čestní členovia klubu. Členskú schôdzu riadi  predseda, podpredseda, alebo tajomník klubu.  O rokovaní a uznesení sa napíše zápisnica, ktorú podpíše overovateľ zápisnice a predseda klubu.

Každá členská schôdza je schopná uznášania sa za akéhokoľvek počtu členov. Členská schôdza má v svojej kompetencii právo schvaľovať nové stanovy, prípadn ich zmeny a doplnky. 

 • Výbor klubu 
 • Riadi činnosť klubu, je zodpovedný členskej schôdzi, zabezpečuje uznesenie členskej schôdze. Hospodári s prostriedkami klubu a pripravuje jednania členskej schôdze.Štatutárnymi zástupcami sú predseda a tajomník klubu, ktorí konajú v mene združenia samostatne. Členovia výboru klubu sú volení na výročnej členskej schôdzi, na mimoriadnej výročnej členskej schôdzi, alebo na členskej schôdzi. Predsedu a funkcie vo výbore si zvolia členovia výboru sami. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je 5-7 členný v zložení: Predseda, podpredseda1, podpredseda2, tajomník, ekonóm a členovia výboru, ktorí môžu byť poverení určitou konkrétnou funkciou.
 • Voľba výboru sa koná raz za 4 roky na výročnej , alebo mimoriadnej výročnej členskej schôdzi.
 • Členská schôdza volí členov výboru, členovia výboru si určia medzi sebou funkcie vo výbore.
 • Funkcie vo výbore sú čestné, ale členovia výboru majú nárok na náhradu hotových výdavkov. Spôsob preplácania určí členská schôdza.
 • Výbor klubu môže členovi klubu udeliť výnimku, ktorá sa týka uchovnenia, chovu alebo účasti na súťaži vyhlásenej klubom.
 • Výbor sa schádza 4x ročne buď osobne, alebo prostredníctvom konferenčných hovorov cez internet.
 • Neodkladné veci môže schváliť Predseda a tajomník, ale ich rozhodnutie musí dodatočne schváliť výbor klubu.
 • Do pôsobnosti výboru klubu patrí:

     -Uskutočňovať poslanie klubu

     -Prerokovávať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania  

      Členskej schôdzi.

     -Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie výročnej členskej schôdze

     -Pripravovať a zvolávať členskú a výročnú členskú schôdzu

     – Plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet

     – Menovať členov organizačných výborov klubových akcií

     – Navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov

     –  Podávať odborné vyjadrenia ku chovateľským otázkam

     –  Pripravovať návrh plánu činnosti 

 • Revízna komisia 
 • Je trojčlenná a jej členovia sú volení samostatne na výročnej členskej schodzi, alebo mimoriadnej členskej schôdzi. Predsedu revíznej komisie si zvolia členovia RK sami.
 • Právomoci Revíznej komisie:

    -Pôsobí nezávisle na činnosti klubu, vykonáva revíziu hospodárenia klubu. O výsledkoch informuje    

    výbor a členskú schôdzu. Revízna komisia je určená voľbou. Predseda revíznej komisie sa   

    zúčastňuje jednania výboru s poradným hlasom.

    – Kontroluje hospodárenie klubu

 – Kontroluje finančný a fyzický majetok  klubu. 

 1. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA 

8.1. Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny a eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto hodnotí. Odstupuje ich spolu s vyjadrením príslušného orgánu UKK.

8.2.  Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je výbor klubu. Proti rozhodnutiu výboru sa člen môže odvolať na členskú schôdzu. 

 1. ZÁSADY HOSPODÁRENIA KLUBU 

9.1. Klub hospodári samostatne na základe samofinancovania.

9.2. Finančné prostriedky k plneniu svojich cieľov si klub zaobstaráva z nasledovných zdrojov:

 1. a) členský príspevok
 2. b) registračný príspevok
 3. c) bonitačný poplatok
 4. d) kontrola vrhu a chovu, poplatok za vrh
 5. e) vecné a finančné dary
 6. f) poplatok za udelenie výnimky
 7. g) príspevok z 2% z dane

Hospodárenie a účtovanie združenia sa riadi v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.3.  Klub hospodári s finančnými prostriedkami na základe finančného rozpočtu, pripraveného výborom klubu. 

 1. ZÁNIK KLUBU 

10.1.  Klub zanikne ak sa o tom uznesie členská schôdza 2/3 väčšinouhlasov riadnych členov klubu. Právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu klubu o jeho rozpustení.

10.2.  V prípade, ak sa do 1 roka po predložení návrhu predsedu klubu, alebo výboru klubu na zánik klubu, nepodarí zvolať členov klubu na členskú schôdzu, tak aby bola uznášaniaschopná pre prijatie takéhoto rozhodnutia, je o zániku klubu oprávnený rozhodnúť výbor klubu.

10.3.  Pri zániku klubu likvidáciu jeho majetkovej podstaty likviduje likvidačná komisia, ktorú ustanoví členská schôdza. Ukončenie likvidácie klubu musí byť oznámené MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy  UKK, Chovateľský , zápisný a bonitačný poriadok . 

Tieto novelizované stanovy boli schválené na členskej schôdzi Chovateľov čistokrvných psov – Bichon klub Slovensko, dňa 25.02.2018 v Chorvátskom Grobe