Špeciálna výstava CAC 24.9.

Mini katalóg - naskenuj ma
KATALÓG ŠV 24.09.2023
KATALÓG ŠV

…………………………………………..

Špeciálna výstavu so zadávaním titulov CAC a CAJC 24.9.2023.
Czajlik Ranch v Dunajský Klátov

Zadávané tituly: 
CAJC**, JrCC**, CAC*, CC**, ResCAC, ResCC, 
Víťaz špeciálnej výstavy mladých, Víťaz špeciálnej výstavy
BOJ, BOB, BOS, BIS, BIS junior, BIS Veterán, BIS Triedy čestnej

Začiatky môjho chovu súviseli s mojím obľúbeným plemenom boxer. Až v osemdesiatych rokoch sa mi splnil sen a krásne plemeno doberman hrdo kráčalo po mojom boku. Moja chovateľská stanica „z Tomky“ bola založená 17. augusta 1975. Odchovali sme niekoľko medzinárodných šampiónov a šampiónov rôznych krajín, ale pre  mňa je najdôležitejší ten úžasný pocit, že šteniatko od nás urobilo mnohým ľuďom ich život krajší a veselší.
Som členkou Prezídia Slovenskej kynologickej jednoty, predsedníčkou Zboru rozhodcov SKJ, viceprezidrntkou ÚKK, prezidentkou Dobermann klubu SR. Zastupujem Slovensko na Valných zhromaždeniach FCI a  som členkou FCI komisie pre rozhodcov. Od roku 1989 som vo funkcii rozhodcu a som menovaná rozhodkyňou pre posudzovanie všetkých plemien. Posudzovala som na výstavách v rôznych európskych krajinách, aj v Indonézii a na mnohých európskych a svetových výstavách FCI.

Špeciálna výstava CAC, september 2023

1.uzávierka – 13.8.2023  |  2.uzávierka – 10.9.2023

POZOR – na výstavu sa prihlasuje výlučne online cez portál www.clubdogshow.sk – prihlášky po 2.uzávierke nebudú možné!

* CAC + CAJC = Certificat d´Aptitude au Championat + Certificat d´Aptitude au Junior Championat – čakateľ na udelenie titulu šampión krásy a šampión krásy mladých 

**  CC + JrCC = Certificat d´Aptitude au Club Championat + Certificat d´Aptitude au Club Junior Championat – čakateľ na udelenie titulu klubového šampióna krásy a klubového šampióna krásy mladých

Program výstavy:

9:30-10:00

Príjem psov

10:00

Začiatok posudzovania

 

Po skončení posudzovania sú Záverečné súťaže

Triedy:

Mladší dorast

od kompletného očkovania do 6 mesiacov

Dorast

6 – 9 mesiacov

Mladých

9 – 18 mesiacov

Stredná

15 – 24 mesiacov

Otvorená

od 15 mesiacov

Šampiónov

od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

Čestná

pre psy s titulom C.I.B., CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)
v tejto triede sa neudeľuje titul CAC/CC

Veteránov

od 8 rokov, v tejto triede sa neudeľuje titul CAC/CC

Čakateľstvá:

CAJC, JrCC

Môže byť udelený v triede mladých jedincom so známkou „Výborný 1“, psom a sučkám zvlášť

CAC, CC

Môže byť udelený  v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 1, psom a sučkám zvlášť

ResCAC, ResCC

Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 2, pokiaľ bol udelený titul CAC/CC, psom a sučkám zvlášť

Tituly:

Víťaz špeciálnej výstavy  mladých
pes/suka 

Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám z triedy mladých s udeleným titulom CAJC 

Víťaz špeciálnej výstavy
pes/suka

Najlepší CAC pes/suka – nastupujú oň psy a suky v plemene zvlášť, ocenení titulom CAC z tried stredná, otvorená, šampiónov. 

BOJ

Na Špeciálnej výstave nastupujú oň v danom plemene jedince ocenené titulom Víťaz špeciálnej výstavy mladých

BOB

Najkrajší jedinec v plemene (Best of Breed) 
Nastupujú oň Víťaz špeciálnej výstavy mladých, Víťaz špeciálnej výstavy suka a Víťaz špeciálnej výstavy pes a veterán ocenený V1

BOS

Najkrajší jedinec v plemene opačného pohlavia (Best of opposite Sex) po udelení titulu BOB, nastupujú oň zvyšní jedinci opačného pohlavia, ktorí nastúpili o udeľovanie BOB

Záverečné súťaže:

Dieťa a pes

súťaž detí od 3 do 9 rokov a ich psov

Junior Handling I.kat

súťaž mladých vystavovateľov od 9 do 13 rokov

Junior Handling II.kat

súťaž mladých vystavovateľov od 14 do 17 rokov

BIG BOS 

súťaž je pre jedincov, ktorý dostali ocenenie BOS

udeľuje sa jedna cena pre najkrajšieho jedinca v plemene opačného pohlavia

Najlepší parťáci

do tejto súťaže nastupujú jedinci, ktorý nedostali ocenenie BOJ, BOS a BOB

do kruhu nastupujú jedinci všetkých plemien posúdených na výstave, psy a suky spolu, udeľuje sa cena pre jeden pár (vystavovateľ a pes)

Najkrajší hobby pes

súťaž pre jedincov všetkých plemien zastrešených v BKS; prihlásený pes musí mať PP a môže ale nemusí byť uchovnený; prihlásený jedinec nemusí byť vo výstavnej srsti; psy a suky súťažia spolu; hodnotení sú traja najkrajší jedinci

BIS pár psov

do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave

BIS chovateľská skupina

do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov svojej chovateľskej stanice najmenej z dvoch vrhov a najmenej po dvoch rôznych otcoch alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku

BIS baby pes

do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede mladší dorast s ocenením „Veľmi nádejný 1“

BIS baby suka

do tejto súťaže nastupujú zvlášť suky posúdené v triede mladší dorast s ocenením „Veľmi nádejný 1“

BIS puppy pes

do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede dorast s ocenením „Veľmi nádejný 1“

BIS puppy suka

do tejto súťaže nastupujú zvlášť suky posúdené v triede  dorast s ocenením „Veľmi nádejný 1“

BIS Triedy čestnej

nastupujú jedinci ocenení známkou „Výborný 1“ v triede čestnej, psy a suky spolu

BIS veterán

nastupujú jedinci ocenení známkou „Výborný 1“ v triede veteránov, psy a suky spolu

BIS Junior

nastupujú jedince ocenené titulom BOJ

BIS 

nastupujú jedince ocenené titulom BOB

POPLATKY

 

člen BKS

nečlen BKS

 

1. uzávierka 13.8.2023

2. uzávierka 10.9.2023

1. uzávierka 13.8.2023

2. uzávierka 10.9.2023

1. pes (trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov)

30,00 €

35,00 €

38,00 €

44,00 €

každý ďalší pes (trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov)

25,00 €

30,00 €

32,00 €

38,00 €

Trieda čestná

5,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

ostatné (trieda mladšieho dorastu, dorastu, veteránov)

10,00 €

15,00 €

13,00 €

19,00 €

súťaže (dieťa a pes, juniorhandling, najkrajší pár, chovateľská skupina)

10,00 €

15,00 €

13,00 €

19,00 €

Platba na mieste bude akceptovaná iba od vystavovateľov zo zahraničia a to v sume 2. uzávierky + 5 EUR za každého prihláseného psa!

Inzercia pre chovateľov vo výstavnom katalógu:

1/2 strany   5 € | 1 celá strana 10 €

Bankové spojenie:
Bichon klub Slovensko, Krátka 372/3, 929 01 Malé Dvorníky
Číslo účtu: 5068081225/0900 – Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0050 6808 1225,
SWIFT : GIBASKBX

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. 

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. 

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Veterinárne predpisy: 

Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami..

Pozor! Platby od zahraničných vystavovateľov prijímame len prevodom na účet. Poukážky EUROGIRO neprijímame! Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.