Klubová a Špeciálna výstava 2024

Predstavenie posudzovateľov

I. uzávierka – 10.3.2024  II. uzávierka – 05.4.2024

ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. a 21.4.2024 na Czajlik Ranchi v Dunajskom Klátove.

20.4.2024
Špeciálna výstava so zadávaním čakateľstva CAC
Udeľujú sa čakateľstvá: CAJC*, JrCC**, CAC*, CC**, ResCAC, ResCC
Tituly: Víťaz špeciálnej výstavy a Víťaz špeciálnej výstavy mladých, BOJ, BOB, BOS, BIS, BIS junior, BIS Veterán, BIS čestnej triedy 
Rozhodca: Inger Ronander/N.

21.4.2024
Klubová výstava bez zadávania čakateľstva CAC
Udeľujú sa čakateľstvá: JrCC**, CC**, Res. CC. 
Tituly: Klubový víťaz a Klubový víťaz mladých, BOJ, BOB, BOS, BIS, BIS junior, BIS Veterán, BIS čestnej triedy.
Rozhodca: Irina Poletaeva/FIN.

Program výstavy
09:30 – 10:00 príjem psov
10:00 – 14:00 posudzovanie psov
14:00 – 15:30 záverečné súťaže

Triedy
Mladší dorast -od kompletného očkovania do 6 mesiacov
Dorast – od 6 mesiacov do 9 mesiacov
Mladých – od 9 do 18 mesiacov
Stredná od 15 mesiacov – do 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Čestná pre psy s titulom C.I.B., CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu). v tejto triede sa neudeľuje titul CAC/CC
Veteránov od 8 rokov, v tejto triede sa neudeľuje titul CAC/CC – 

* CAC + CAJC = Certificat d´Aptitude au Championat + Certificat d´Aptitude au Junior Championat – čakateľ na udelenie titulu šampión Krásy a Šampión krásy mladých

**  CC + JrCC = Certificat d´Aptitude au Club Championat + Certificat d´Aptitude au Club Junior Championat – čakateľ na klubového šampióna krásy.

Čakateľstvá
CAJC, JrCC – Môže byť udelený v triede mladých jedincom so známkou „Výborný 1“, psom a sukám zvlášť
CAC, CC – Môže byť udelený  v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 1, psom a sukám zvlášť.
Res. CAC, Res. CC – Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 2, pokiaľ bol udelený titul CAC/CC, psom a sukám zvlášť.

Tituly
Klubový víťaz mladých pes/suka, Víťaz špeciálnej výstavy  mladých pes/suka – Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám z triedy mladých s udeleným titulom CAJC.
Pre získanie titulu KV ml. musí byť majiteľ psa členom klubu BKS. Pokiaľ ním nie je, titul pripadá na druhého psa v poradí. O titul  Best of Junior potom však ide súťažiť ten pes, ktorý bol prvý (čiže najlepší JrCC jedinec výstavy) a v tomto prípade pes s titulom KV ml. Nie.
Klubový víťaz pes /suka
, Víťaz špeciálnej výstavy pes/suka – Najlepší CAC pes/suka – nastupujú oň psy a suky v plemene zvlášť, ocenení titulom CAC z tried stredná, otvorená, šampiónov.
KV musí byť majiteľ psa členom klubu BKS. Pokiaľ ním nie je, titul pripadá na druhého psa v poradí. O titul BOB potom však ide súťažiť ten pes, ktorý bol prvý (čiže najlepší CC jedinec výstavy), a v tomto prípade pes s titulom KV nie.
BOJ – Na Klubovej alebo Špeciálnej výstave nastupujú oň v danom plemene jedince ocenené titulom Klubový víťaz mladých alebo Víťaz špeciálnej výstavy mladých.
BOB – Najkrajší jedinec v plemene (Best of Breed)  – Nastupujú oň Klubový víťaz mladých pes/suka alebo Víťaz špeciálnej výstavy mladých pes/suka, Klubový víťaz pes/suka alebo Víťaz špeciálnej výstavy pes/suka a  veteráni ocenení V1.
BOS – Najkrajší jedinec v plemene opačného pohlavia (Best of Opposite Sex) – po udelení titulu BOB nastupujú oň zvyšní jedinci opačného pohlavia, ktorí nastúpili o udeľovanie BOB.

Záverečné súťaže
Dieťa a pes -súťaž detí od 3 do 9 rokov a ich psov.
Junior Handling I. kategória – súťaž mladých vystavovateľov od 9 do 13 rokov.
Junior Handling II. kategória -súťaž mladých vystavovateľov od 14 do 17 rokov.
BIG BOS – súťaž je pre jedincov, ktorý dostali ocenenie BOS udeľuje sa jedna cena pre najkrajšieho jedinca v plemene opačného pohlavia.
Najlepší parťáci – do tejto súťaže nastupujú jedinci, ktorý nedostali ocenenie BOJ, BOS a BOB. Do kruhu nastupujú jedinci všetkých plemien posúdených na výstave, psy a suky spolu, udeľuje sa cena pre jeden pár (vystavovateľ a pes).
Najkrajší hobby pes – súťaž pre jedincov všetkých plemien zastrešených v BKS; prihlásený pes musí mať PP a môže ale nemusí byť uchovnený; prihlásený jedinec nemusí byť vo výstavnej srsti; psy a suky súťažia spolu; hodnotení sú traja najkrajší jedinci.
BIS pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave.
BIS chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov svojej chovateľskej stanice najmenej z dvoch vrhov a najmenej po dvoch rôznych otcoch alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku.
BIS baby pes – do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede mladší dorast s ocenením „Veľmi nádejný 1”.
BIS baby suka – do tejto súťaže nastupujú zvlášť suky posúdené v triede mladší dorast s ocenením „Veľmi nádejný 1”.
BIS puppy pes – do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede dorast
s ocenením „Veľmi nádejný 1”.
BIS puppy suka – do tejto súťaže nastupujú zvlášť suky posúdené v triede  dorast s ocenením „Veľmi nádejný 1”.
BIS Triedy čestnej – nastupujú jedinci ocenení známkou „Výborný 1“ v triede čestnej, psy a suky spolu.
BIS veterán– nastupujú jedinci ocenení známkou „Výborný 1“ v triede veteránov, psy a suky spolu.
BIS Junior – nastupujú jedince ocenené titulom BOJ.
BIS  – nastupujú jedince ocenené titulom BOB.

POZOR – na výstavy sa prihlasuje výlučne online cez portál www.clubdogshow.sk – prihlášky po 2.uzávierke nebudú možné!

POPLATKY

 

člen BKS

nečlen BKS

 

1. uzáv. 10.3.2024

2. uzáv. 05.4.2024

1. uzáv. 10.3.2024

2. uzáv. 5.4.2024

 

1 deň

2 dni

 1 deň

2 dni

1 deň

 2 dni

1 deň

2 dni

1 pes (tr. mladých, stredná, otvorená, šampión)

30 €

55 €

35 €

65 €

38 €

69 €

44 €

82 €

každý ďalší pes (tr. mladých, stredná, otvorená, šampión)

25 €

45 €

30 €

55 €

32 €

56 €

38 €

69 €

Trieda čestná

5 €

9 €

10 €

18 €

10 €

18 €

15 €

28 €

ostatné (tri. ml.dorastu, dorastu, veterán)

10 €

18 €

15 €

28 €

13 €

23 €

19 €

35 €

súťaže (dieťa a pes, JH, najkrajší pár, CHS)

10 €

18 €

15 €

28 €

13 €

23 €

19 €

35 €

Platba na mieste bude akceptovaná iba od vystavovateľov zo zahraničia a to v sume 2. uzávierky + 5 € za každého prihláseného psa!

Inzercia pre chovateľov vo výstavnom katalógu
1/2 strany 5€ | 1 celá strana 10 €

Bankové spojenie
Bichon klub Slovensko, Krátka 372/3, 929 01 Malé Dvorníky
Číslo účtu: 5068081225/0900 – Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0050 6808 1225,
SWIFT: GIBASKBX

Všeobecné ustanovenia
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. 

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. 

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Veterinárne predpisy 
Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami..

Pozor! Platby od zahraničných vystavovateľov prijímame len prevodom na účet. Poukážky EUROGIRO neprijímame! Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.