BICHON KLUB SLOVENSKO
srdečne pozýva všetkých svojich priaznivcov na 
2 x Špeciálnu výstavu
ktoré sa uskutočnia v dňoch 31.8.-1.9.2019
v Horskom hoteli Eva vo Svätom Jure
 
31. August 2019 - Špeciálna výstava so zadávaním čakateľstva CAC
Rozhodca:  Katalin Kiss (Hungary)
Udeľujú sa čakateľstvá: CAJC**, JrCC, CAC*, CC, ResCAC, ResCC,
A tituly:  BOJ, BOB, BOS, Śpeciálny víťaz, Špeciálny víťaz mladých, BIS, BIS junior, BIS Veterán, BIS Triedy čestnej 
 
1. September 2019 - Špeciálna výstava bez zadávania čakateľstva CAC
Rozhodca: Ilana Simkina (Ukraina)
Udeľujú sa klubové čakateľstvá: JrCC, CC, ResCC,
A tituly: BOJ, BOB, BOS, BIS, BIS junior, BIS Veterán, BIS Triedy čestnej  
 
I. uzávierka – 14.7. 2019  II. uzávierka – 18.8.2019 
 
POZOR – na výstavy sa prihlasuje výlučne online cez portál www.clubdogshow.sk – prihlášky po 2.uzávierke nebudú možné !!! 
  Program výstav:
   Sobota 31.8.2019 
9:00    Príjem psov v spoločenskej sále Horského hotelu Eva
9:30    Začiatok posudzovania
13:00    Záverečné súťaže /čas môže byť pozmenený podľa priebehu výstavy a priania pani posudzovateľky/
14:00    Obed /čas môže byť pozmenený podľa priebehu výstavy a priania pani posudzovateľky/
18:00    Voľné stretnutie priateľov BKS v sále hotela:)
10:00 - 18:00  Vo vonkajších priestoroch bude prebiehať handlingový seminár. Pre info o seminári kontaktujte prosím organizátorku, pani Mišku Kamenárovú kamenarka77@gmail.com
  Nedeľa 1.9.2019
9:00 Príjem psov v spoločenskej sále Horského hotelu Eva
9:30 Začiatok posudzovania
13:00 Záverečné súťaže /čas môže byť pozmenený podľa priebehu výstavy a priania pani posudzovateľky/
14:00 Obed /čas môže byť pozmenený podľa priebehu výstavy a priania pani posudzovateľky/

Milý naši vystavovatelia, 

v sobotu 31.8.2019 sa počas našej výstavy máte možnosť zúčastniť na skvelom handlingovom seminári vedenom profesionálmi. Neváhajte využiť túto možnosť naučiť sa niečo nové a hlavne užitočné :)

Kontakt na usporiadateľku semináru: kamenarka77@gmail.com 

Seminár bude prebiehať vo vonkajších priestoroch Hotelu Eva počas celej soboty. Zápisné na seminár je vo výške 50.00€, v cene je obed v hoteli.   

  Súťažné triedy, vekové kategórie:
Mladší dorast 3-6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Trieda Mladých  9-18 mesiacov
Trieda Stredná 15-24 mesiacov
Trieda Otvorená od 15 mesiacov
Trieda Šampiónov Od 15 mesiacov s titulom Šampión niektorej z krajín FCI alebo Interšampión
Trieda Čestná pre psov s titulom Šampión, Interšampión, Národný Víťaz, Klubový Víťaz, trieda bez nároku na čakateľstvo CAC/CC
Trieda Veteránov  od 8 rokov, bez nároku na udelenie titulu CAC/CC
  Čakateľstvá:
CAJC/JrCC Môže byť udelený v triede mladých jedincom so známkou „Výborný 1“, psom a sučkám zvlášť
CAC/CC Môže byť udelený  v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 1, psom a sučkám zvlášť
ResCAC/ResCC Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 2, pokiaľ bol udelený titul CAC/CC, psom a sučkám zvlášť
  Tituly:
Špeciálny víťaz Mladých Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám z triedy mladých s udeleným titulom CAJC.

Pre získanie titulu ŠV ml. musí byť majiteľ psa členom klubu BKS. Pokiaľ ním nie je, titul pripadá na druhého psa v poradí. O titul  Best of Junior potom však ide súťažiť ten pes, ktorý bol prvý (čiže najlepší CAJC jedinec výstavy), a v tomto prípade pes s titulom ŠV ml. nie.

Špeciálny Víťaz - pes/suka Najlepší CAC pes/suka - nastupujú oň psi a suky v plemene zvlášť, ocenení titulom CAC/CC z tried stredná, otvorená, šampiónov. Pre získanie titulu ŠV musí byť majiteľ psa členom klubu BKS. Pokiaľ ním nie je, titul pripadá na druhého psa v poradí.

!!! O titul  BOB potom však ide súťažiť ten pes, ktorý bol prvý (čiže najlepší CAC jedinec výstavy), a v tomto prípade pes s titulom ŠV nie.

BOJ NŠpeciálnej CAC výstave Nastupujú oň v danom plemene jedince ocenené titulom Špeciálny víťaz mladých

Na Špeciálnej CC výstave oň nastupujú jedince v plemene ocenené titulom JrCC

BOB 

Najkrajší jedinec v plemene/ Best of Breed/ -

Na Klubovej CAC výstave oň nastupujú jedince s oceneniami Špeciálny víťaz pes a suka, CAJC/JrCC pes a suka a veteráni ocenení známkou V1 v danom plemene.

Na Špeciálnej CC výstave oň nastupujú všetky jedince ocenené titulmi CC, mladí jedinci ocenení titulmi JrCC a veteráni ocenení známkou V1

BOS 

Najkrajší jedinec v plemene opačného pohlavia/ Best of oposit sex/ -

Na Špeciálnej CAC výstave oň nastupujú jedince s oceneniami Špeciálny  víťaz pes a suka/ CAJC/JrCC pes a suka a veterán ocenený známkou V1 opačného pohlavia ako bol udelený titul BOB.

Na Špeciálnej CC výstave oň nastupujú všetky jedince ocenené titulmi CC, CAJC/JrCC pes a suka a veterán ocenený známkou V1 opačného pohlavia ako bol udelený titul BOB

 
Záverečné súťaže:
Dieťa a pes Súťaž v predvedení psa deťmi vo veku od 3 do 9 rokov
Juniorhandling I.kat. Súťaž mladých vystavovateľov od 9 do 13 rokov
Juniorhandling II.kat. Súťaž mladých vystavovateľov od 14 do 17 rokov
BIS pár psov do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave
BIS chovateľská skupina Do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov svojej chovateľskej stanice najmenej po dvoch rôznych otcoch alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku
BIS Baby Do tejto súťaže nastupujú jedince posúdené v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1, psy a sučky zvlášť
BIS Puppy do tejto súťaže nastupujú jedince posúdené v triede „dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1, psy a sučky zvlašť
BIS tr. Čestnej Nastupujú oň jedince ocenené známkou "Výborná 1" z triedy čestnej, psi a sučky spolu
BIS Veterán Nastupujú jedince ocenené známkou ?Výborná 1" v triede veteránov, psi a sučky spolu
BIS Junior Nastupujú jedince ocenené titulom BOJ, všetky plemená spolu
BIS Nastupujú jedince ocenené titulom BOB, všetky plemená spolu

 

POPLATKY:

 

člen BKS

nečlen BKS

 

1. uzávierka 14.7.2019

2. uzávierka 18.8.2019

1. uzávierka 14.7.2019

2. uzávierka 18.8.2019

 

za 1 deň

za 2 dni

za 1 deň

za 2 dni

za 1 deň

za 2 dni

za 1 deň

za 2 dni

1 pes (trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov)

30,00 €

55,00 €

35,00 €

65,00 €

38,00 €

69,00 €

44,00 €

82,00 €

každý ďalší pes (trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov)

25,00 €

45,00 €

30,00 €

55,00 €

32,00 €

56,00 €

38,00 €

69,00 €

Trieda čestná

5,00 €

9,00 €

10,00 €

18,00 €

10,00 €

18,00 €

15,00 €

28,00 e

ostatné (trieda mladšieho dorastu, dorastu, veteránov)

10,00 €

18,00 €

15,00 €

28,00 €

13,00 €

23,00 €

19,00 €

35,00 e

súťaže (dieťa a pes, juniorhandling, najkrajší pár, chovateľská skupina)

10,00 €

18,00 €

15,00 €

28,00 €

13,00 €

23,00 €

19,00 €

35,00 €

Platba na mieste bude akceptovaná iba od vystavovateľov zo zahraničia a to v sume 2. uzávierky + 5 EUR za každého prihláseného psa !

 

Inzercia pre chovateľov vo výstavnom katalógu:

1/2 strany         5,- EUR

1 celá strana    10,- EUR

 

Bankové spojenie:

 Bichon Klub Slovensko, Maďarská 5, 04013 Košice 

Číslo účtu: 5068081225/0900 - Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK4309000000005068081225

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10 dní pred výstavou na email uvedený na prihláške, v prípade nevyplnenia emailovej adresy bude zaslaný písomne poštou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Doklady, ktoré prídu po II. uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. V prípade preradenia psa do tried čestnej resp.veteránov po predošlom prihlásení a zaplatení vyššieho poplatku sa preplatok nevracia.
Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky / preplatky budú vrátené na platobnú kartu refundáciou do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Úprava srsti - strihanie a trimovanie bude možné len vo vyhradených priestoroch. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné! Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

 

Veterinárne predpisy:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

Pozor! Platby od zahraničných vystavovateľov prijímame len prevodom na účet, príp. v hotovosti na mieste. Poukážky EUROGIRO neprijímame! Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. K prihláške priložte potvrdenie o zaplatení.