Srdečne pozývame všetkých priaznivcov plemien BKS po dlhej dobe bez výstav na našu Klubovú výstavu so zadávaním čakateľstva CAC a Klubového víťaza a Špeciálnu výstavu bez zadávania čakateľstva CAC (ale so zadávaním klubového CC) ...

 

  11.9.2021 nedeľa 12.9.2021
posudzovateľ Carole Garhoffer Naďa Klírová
čakateľstvá a tituly CAC, CAJC CC, JrCC
  Víťaz špeciálnej výstavy  
  BOB, BOS, BIS
1. uzávierka prihlášok 29.8.2021
2. uzávierka prihlášok 5.9.2021
PROPOZÍCIE VÝSTAVY NIŽŠIE PRAMO TU NA STRÁNKE :)
PRIHLASOVANIE NA VÝSTAVU VÝLUČNE NA WWW.CLUBDOGSHOW.SK 
sponzori výstavy SUPER ZOO, všetko pre vaše zviaratká
   
   

Výstavy sa budú konať počas víkendu-11.-12.9..2021 opäť v krásnom prostredí Czajlík Ranch-u pri Dunajskom Klátove, za prísnych aktuálnych protipandemických opatrení. Do pozornosti dávame, že sa výstavy budú konať v exteriéri, na čerstvom vzduchu. V prípade nepriaznivého počasia sa presunú do priestorov rančovej jazdiarne. Upozorňujeme preto vystavovateľov, aby sa na "exteriér" pripravili :)

Čo sa týka stravy či ubytovania, tieto si riešia vystavovatelia ako obvykle sami :)

Systém CLUBDOGSHOW.SK, cez ktorý sa na výstavu prihlasuje, Vám po uzavretí a odoslaní prihlášky vygeneruje sám sumu, variabilný symbol aj číslo klubového účtu, na ktorý treba sumu uhradiť. Prosíme všetkých členov klubu, ČLENSTVO SI V SYSTÉME MUSÍTE NASTAVIŤ SAMI vo svojom profile, to správca systému naozaj urobiť nevie. Návod ako na to prikladáme nižšie :) 

Program výstavy:

9:30-10:00

Príjem psov

10:00

Začiatok posudzovania

 

Po skončení posudzovania sú Záverečné súťaže

Triedy:

Mladší dorast

3 – 6 mesiacov

Dorast

6 – 9 mesiacov

Mladých

9 – 18 mesacov

Stredná

15 – 24 mesiacov

Otvorená

Od 15 mesiacov

Šampiónov

Od 15 mesiacov s titulom Šampión niektorej z krajín FCI alebo Interšampión

Čestná

pre psov s titulom ICh., Ch., Národný víťaz, Klubový víťaz,

v tejto triede sa neudeľuje CAC/CC

Veteránov

Od 8 rokov, v tejto triede sa neudeľuje titul CAC/CC

Čakateľstvá

CAJC, JrCC

Môže byť udelený v triede mladých jedincom so známkou „Výborný 1“, psom a sučkám zvlášť

CAC, CC

Môže byť udelený  v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 1, psom a sučkám zvlášť

ResCAC, ResCC

Môže byť udelený v triede strednej, otvorenej a šampiónov jedincom so známkou Výborný 2, pokiaľ bol udelený titul CAC/CC, psom a sučkám zvlášť

Tituly:

Klubový víťaz  ml.

 

Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám z triedy mladých s udeleným titulom CAJC/JrCC.

Pre získanie titulu KV ml. musí byť majiteľ psa členom klubu BKS. Pokiaľ ním nie je, titul pripadá na druhého psa v poradí. O titul  Best of Junior potom však ide súťažiť ten pes, ktorý bol prvý (čiže najlepší CAJC jedinec výstavy), a v tomto prípade pes s titulom KV ml. nie.

Klubový víťaz – pes/suka

Najlepší CAC pes/suka - nastupujú oň psi a suky v plemene zvlášť, ocenení titulom CAC/CC z tried stredná, otvorená, šampiónov. Pre získanie titulu KV musí byť majiteľ psa členom klubu BKS. Pokiaľ ním nie je, titul pripadá na druhého psa v poradí.

!!! O titul  BOB potom však ide súťažiť ten pes, ktorý bol prvý (čiže najlepší CAC jedinec výstavy), a v tomto prípade pes s titulom KV nie.

BOJ

Na Klubovej CAC výstave Nastupujú oň v danom plemene jedince ocenené titulom Klubový víťaz mladých

Na Špeciálnej CC výstave oň nastupujú jedince v plemene ocenené titulom JrCC

BOB

Najkrajší jedinec v plemene/ Best of Breed/ -

Na Klubovej CAC výstave oň nastupujú jedince s oceneniami Klubový víťaz pes a suka, CAJC/JrCC pes a suka a veteráni ocenení známkou V1 v danom plemene.

Na Špeciálnej CC výstave oň nastupujú všetky jedince ocenené titulmi CC, mladí jedinci ocenení titulmi JrCC a veteráni ocenení známkou V1

BOS

Najkrajší jedinec v plemene opačného pohlavia/ Best of oposit sex/ -

Na Klubovej CAC výstave oň Nastupujú jedince s oceneniami Klubový víťaz pes a suka/ CAJC/JrCC pes a suka a veterán ocenený známkou V1 opačného pohlavia ako bol udelený titul BOB.

Na Špeciálnej CC výstave oň nastupujú všetky jedince ocenené titulmi CC, CAJC/JrCC pes a suka a veterán ocenený známkou V1 opačného pohlavia ako bol udelený titul BOB.

Záverečné súťaže:

Dieťa a pes

Súťaž detí od 3 do 9 rokov a ich psov

Junior Handling I.kat

Súťaž mladých vystavovateľov od 9 do 13 rokov

Junior Handling II.kat

Súťaž mladých vystavovateľov od 14 do 17 rokov

BIS pár psov

do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku, ktoré boli posúdené na výstave

BIS chovateľská skupina

do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov svojej chovateľskej stanice najmenej po dvoch rôznych otcoch alebo matkách, pričom nemusia byť v jeho majetku. 

BIS baby pes

do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1.

BIS baby sučka

do tejto súťaže nastupujú zvlášť sučky posúdené v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi nádejná 1.

BIS puppy pes

do tejto súťaže nastupujú zvlášť psy posúdení v triede „dorast“ s ocenením veľmi nádejný 1.

BIS puppy sučka

do tejto súťaže nastupujú zvlášť sučky posúdené v triede „mladší dorast“ s ocenením veľmi nádejná 1.

BIS tr. Čestnej

nastupujú jedinci ocenení známkou V1 v triede čestnej, psi a sučky spolu

BIS veterán

nastupujú jedinci ocenení známkou V1 v triede veteránov, psi a sučky spolu

BIS Junior

Nastupujú jedince ocenené titulom BOJ

BIS

Nastupujú jedince ocenené titulom BOB

Ceny a ocenenia

Trofeje od firmy Poháre best

Krmivá a pamlsky pre psov od firmy Happy dog

Vecné ceny a krmivá pre psov od firmy ZooDom Bratislava

Vecné ceny pre víťazov od Bichon Klubu Slovensko

       

 

Platba na mieste bude akceptovaná iba od vystavovateľov zo zahraničia a to v sume 2. uzávierky + 5 EUR za každého prihláseného psa !

 

Inzercia pre chovateľov vo výstavnom katalógu:

1/2 strany         5,- EUR

1 celá strana    10,- EUR

Bankové spojenie:

 

Bichon Klub Slovensko, Topolianska 117, 071 01 Michalovce 

Číslo účtu: 5068081225/0900 - Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK4309000000005068081225,
SWIFT : GIBASKBX

 

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10 dní pred výstavou na email uvedený na prihláške, v prípade nevyplnenia emailovej adresy bude zaslaný písomne poštou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Doklady, ktoré prídu po II. uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Úprava srsti - strihanie a trimovanie bude možné len vo vyhradených priestoroch. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné! Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

 Veterinárne predpisy:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

Pozor! Platby od zahraničných vystavovateľov prijímame len prevodom na účet, príp. v hotovosti na mieste. Poukážky EUROGIRO neprijímame! Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. K prihláške priložte potvrdenie o zaplatení.

!! BONITÁCIA !!
 
V sobotu 19.6.2021 sa bude konať aj bonitácia budúcich chovných jedincov. Prihlášky na bonitáciu posielajte prosím, vyplnené v PC, mailom na v nich uvedenú adresu.
S poradím psov a bonitačným programom budete oboznámení po uzavretí všetkých prihlášok, ktoré Vás poprosíme, skúste poslať do termínu druhej uzávierky na výstavu, tzn. do 11.6.2021, aby bol dostatok času nachystať všetky náležitosti s bonitáciou spojené.
Poprosíme aj o svedomitú účasť na bonitácii aj všetkých jedincov, ktorí boli uchovnení na "pandemickú výnimku".
V mene poradkyne chovu, srdečná vďaka všetkým za porozumenie 🙂