!!! AK VKLADÁTE PENIAZE PRIAMO NA ÚČET V BANKE, BERTE PROSÍM NA VEDOMIE ROZHODNUTIE ČLENSKEJ SCHôDZE, ŽE MUSÍTE UHRADIŤ AJ POPLATOK ZA VKLAD NA ÚČET VO VÝŠKE 2,00 € - ČIŽE PRI PRIAMOM VKLADE V BANKE VKLADAJTE O 2,00 € VIAC, NEŽ JE VAŠA PLATBA !!!

 

SLUŽBA POPLATOK VARIABILNÝ SYMBOL ŠPECIFICKÝ SYMBOL
Členské na jeden kalendárny rok (pre stálych členov splatný najneskôr do 28.2. kalendárneho roka) 20,00 € *členské číslo 2000
Zápisné (jednorázový poplatok, opätovne sa platí len pri prerušení členstva, alebo pri oneskorenom uhradení členského poplatku tj. po 28.2. kalendárneho roka) 15,00 € 1000
Bonitácia 25,00 € 3000
Mimoriadna bonitácia 35,00 € 3000
Prihlásenie šteniat /cena za jedno šteňa/ 5,00 € 4000
Dobrovoľné (sponzorské) príspevky klubu   6000
Výstavné poplatky podľa propozícií 5000
Výnimka udelená klubom** 20,00 € 7000

 

ADRESA KLUBU A PLATOBNÉ ÚDAJE:

Bichon Klub Slovensko, Topolianska 117, 071 01 Michalovce  

Číslo účtu: 5068081225/0900 - Slovenská Sporiteľňa

IBAN SK43 0900 0000 0050 6808 1225

SWIFT : GIBASKBX

 * Pokiaľ nie ste členom klubu, ale chcete sa stať členom klubu, riaďte sa procesom uvedeným na stránke "klub" - "členstvo v klube"
Ak nie ste členom klubu a ani sa ním stať teraz neplánujete, ale chcete alebo potrebujete aj napriek tomu zaplatiť nejaké poplatky na účet klubu (sponzorské dary, príspevky, platby za výstavy alebo súťaže...), napíšte do správy pre adresáta Vaše meno a špecifický symbol danej platby.
Pokiaľ ste presvedčení, že ste členom klubu a nenašli ste sa v zozname členov a ani Vám osobné číslo neprišlo mailom ani poštou, tak potom Vás ako člena zaevidovaného nemáme. tzn. že nemáme vašu členskú prihlášku ani potvrdenia o platbách za zápisné a členské do klubu. V takom prípade Vás veľmi pekne prosíme, vyplňte opäť prihlášku, pripojte k nej doklady o zaplatení členského za príslušné roky (bankové alebo poštové potvrdenia a odošlite to na adresu tajomíčky klubu.

** Výnimka môže byť udelená výborom klubu členovi klubu z rôznych dôvodov, pokiaľ o ňu člen požiada / uchovnenie, krytie, bonitácia, kontrola vrhu a pod./. Člen je povinný riadne o výnimku požiadať odoslaním vyplneného príslušného tlačiva "Žiadosť o udelenie výnimky" ktoré odošle na adresu/email predsedu klubu. Ten následne zvolá výborovú schôdzu, ktorá rozhodne o uznaní/neuznaní výnimky.