ČLENOVIA VÝBORU A KONTAKTY

Predseda klubu                            MVDr. Patrícia DANKOVÁ        

Topolianska 117,

071 01 Michalovce

ofamber@extel.sk

ČLENOVIA VÝBORU

Poradca chovu MVDr. Patrícia DANKOVÁ ofamber@extel.sk
Ekonóm  Katarína GAMČÍKOVÁ gamcikd@dmcslovakia.eu
MATRIKA a evidencia členov Angelika RESZUTYIK angelika.reszutyik@gmail.com
Tajomník  Vanda ZELENKOVÁ zelenkova.vanda@gmail.com
Výstavný referent Mgr. Valéria KOSTOLNÁ valeria.plavinova@gmail.com
 ďalší členovia výboru Anna HARSÁNYIOVÁ  
  Dagmar GALANSKÁ  

REVÍZNA KOMISIA

Predseda revíznej komisie Dušan GAMČÍK gamcikd@dmcslovakia.eu
Členovia revíznej komisie Ing. Nadežda KUNTOVÁ  
  Hermína LÉCZESOVÁ  

ORGANIZAČNÝ VÝSTAVNÝ TÝM

Predsedkyňa výstavného týmu Mgr. Valéria KOSTOLNÁ valeria.plavinova@gmail.com
Členovia výstavného týmu  Vanda ZELENKOVÁ zelenkova.vanda@gmail.com
  MVDr. Patrícia DANKOVÁ ofamber@extel.sk
  + zapisovateľ a vedúci krhu pre danú výstavu  

WEB ADMIN

      Vanda ZELENKOVÁ              zelenkova.vanda@gmail.com

 

Predseda klubu má na starosti komunikáciu medzi klubom a SKJ, a reprezentovanie klubu na akciách zastrešených SKJ.

***

Tajomník klubu je osoba určená pre vonkajšiu komunikáciu klubu s verejnosťou.

***

Ekonóm klubu má na starosti financie klubu.

***

Poradca chovu má na starrosti vystavovanie pripúšťacích povolení a bonitáciu ako aj prípadné kontroly šteniat.

***

Výstavný referent má na starosti organizáciu klubových výstav, prijímanie psov ako aj kontrolu výstavných poplatky. Kompletizáciu výstavného katalógu.

***

Matrikár má na starosti evidenciu členov klubu, schvaľovanie členstva na základe podaných prihlášok, evidenciu asociovaných a riadnych členov, ako aj prevod členstva z asociovaného na riadne bez žiadosti člena.

***

Organizačný výstavný tím má na starosti organizáciu klubových výstav. Výstavný referent prijíma prihlášky, v spolupráci s predsedom klubu oslovuje a komunikuje s posudzovateľmi na výstavy, v spolupráci s SKJ vybavuje delegačný list pre rozhodcov na výstavy, v spolupráci s členmi organizačného tímu zabezpečuje priestory pre výstavu, vedúceho kruhu, zapisovateľa, pripravuje posudkové listy, kartičky, diplomy, ceny, sponzorov pre výstavu, vybavenie do kruhu, reklamné predmety, prípadné obečerstvenie pre posudzovateľov aj členom klubu, fotografa ak to výstava vyžaduje, ubytovanie pre členov aj posudzovateľov, ak to podmienky vyžadujú, dopravu klubového výstavného majetku (posudzovací stolík, slnečník, banner, stupienok víťazov, čísla víťazov, obrusy...), cien a sponzoringu na miesto výstavy, rovnako aj jeho uskladnenie mimo výstav.

***

Revízna komisia je oprávnená dohliadať na dianie v klube, ako v členskej schôdzi, tak aj vo výbore. Má právo nahliadať aj do financií klubu za účelom ich kontroly.