PODMIENKY CHOVNOSTI PRE PLEMENÁ BICHON FRISÉ, BOLONSKÝ PSÍK, HAVANSKÝ PSÍK, COTON DE TOULEAR, LEVÍČEK A BOLONKA CVETNA

Ako prvé dávame do poroznosti:

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KYNOLOGICKEJ JEDNOTY
ZÁPISNÝ PORIADOK UNKK

Interné podmienky chovu klubu BKS:

1.   PODMIENKY CHOVNOSTI - vek jedinca minimálne 12 mesiacov
      - absolvovaná minimálne jedna klubová/špeciálna výstava pod záštitou BKS/SKJ/UNKK v triede mladých, strednej, otvorenej so známkou minimálne Veľmi dobrý a lepšou...
      - jedinec, ktorý má byť uchovnený musí spĺňať štandard svojho plemena uznaný FCI
      - jedinec, ktorý má byť uchovnený musí prejsť bonitáciou
2.   BONITÁCIA
  a Bonitácia budúceho chovného jedinca je odborná prehliadka psa alebo suky, ktorú vykonáva osoba poverená klubom, spravidla odborník na chov a plemená v klube - tzn. poradca chovu alebo predseda klubu spolu s ďalšími dvoma prísediacimi (svedkami). Prítomný je aj majiteľ, prípadne chovateľ psa.
  b Na bonitácii sa posudzuje: celkový fyzický stav psa
      jeho výška (riadne zmeraná mierkou na psov) a prípadná dĺžka, ak to štandard daného plemena vyžaduje
      chrup psa - zhryz a počet zubov
      podľa požiadania majiteľa je možné posúdiť na bonitácii patelly
      celkový vzhľad psa a jeho súlad so štandardom plemena
  c Miesto a čas bonitácie vždy dopredu určuje výbor klubu. V BKS sa spravidla robia dve riadne bonitácie ročne, vždy na jar a na jeseň popri klubových a špeciálnych výstavách.
  d o výsledku bonitácie - tzn. či bude jedinec uchovnený alebo nie, rozhoduje vždy osoba, ktorá bonitáciu vykonáva - teda spravidla poradca chovu alebo predseda klubu. Ak má táto osoba nejaké pochybnosti o uchovnení jedinca, je oprávnená poradiť sa so svedkami bonitácie poverenými klubom.
  e MIMORIADNA BONITÁCIA je každá bonitácia vykonávaná na žiadosť majiteľa psa mimo termínov riadnych bonitácií, alebo na žiadosť majiteľa, pokiaľ pes nespĺňa niektorú z podmienok chovnosti. Pokiaľ majiteľ psa chce požiadať o mimoriadnu bonitáciu psa, musí poslať na adresu alebo email predsedu klubu žiadosť o udelenie výnimky v chove, kde riadne uvedie svoje dôvody žiadosti. Táto žiadosť bude riadne prerokovaná na najbližšej výborovej schôdzi, kde môže byť povolená alebo zamietnutá s tým, že majiteľovi psa bude doručené písomné rozhodnutie výboru klubu. Pokiaľ bude žiadosť schválená, majiteľ psa je povinný uhradiť všetky finančné náklady s tým spojené (udelenie výnimky klubom, úhrada poplatkov za mimoriadnu bonitáciu, úhrada výjazdu poverených osôb pre vykonanie bonitácie na miesto bonitácie)
3.   majiteľ uchovňovaného jedinca musí mať riadne uhradené klubové poplatky tak, ako udávajú stanovy klubu, teda členské poplatky, poplatky za bonitáciu (musí ich mať uhradené v deň bonitácie a rovnako aj po celú dobu, kedy pes/suka bude pôsobiť v chove)
4.   majiteľ psa/suky musí zaslať riadne vyplnenú prihlášku na bonitáciu poradcovi klubu a uhradiť poplatok za bonitáciu na účet klubu.
     
5.   SÚVISIACE TLAČIVÁ: